NƏŞRLƏRİMİZƏ VƏ MƏQALƏLƏRƏ ABUNƏ
AZ
YAZARLAR
bütün yazarlar
 
Karikaturalar
 
 Kitab oxumağınıza nə mane olur?
 
a) Ev işlərini çatdıra bilməmək
b) İş saatının çox olması və yorğunluq
c) Dərslərin çoxluğu
d) Televizor
e) Kompyuter
f) Sosial medialarda çox vaxt keçirmək
g) Digərləri
 
SƏS VER
NƏTİCƏ
 
MƏLUMATIN İÇİ
“Həyatın ümumiliyi” nəzəriyyəsi nədən ibarətdir?
20.07.2015   1130
108

“Həyatın ümumiliyi” nəzəriyyəsi yaradılış barəsində irə­li sürülən elmi bir fikirdir. Bu fikrin əsasını bütün aləmin, kai­natın həyata malik olması təşkil edir. Nəzəriyyəyə görə, yal­nız insan, heyvan və bitki deyil, bütün cansız hesab edi­lən cisimlər belə həyata sahibdirlər. Digər tərəfdən də, bu nə­zəriyyəyə görə, həyat olan yerdə şüur, düşüncə, elm də möv­cud olmalıdır. Bunun da nəticəsində insan kimi heyvan, bit­ki və cisimlər də şüur, idrak və elmə sahib olurlar. Dağlar, tor­paq, daş, dəmir, ağac, kol, heyvan və bunun kimi indiyə qə­dər cansız hesab etdiyimiz hər bir şey canlıdır. Kainatda ölü və cansız deyilən heç bir şey yoxdur. Həyat, elm, şüur və dərk də vücud ilə eynilik təşkil edir. Vücud olan yerdə isə hə­yat da vardır. Həyat və vücud bir-birindən ayrılmazdır. Hə­yat bütün varlıq aləmini əhatə etmiş ümumi bir hə­qi­qət­dir. Hər bir şey yaradılmağı ilə həyata da sahib olur. Bütün aləm düşünür, bilir və yaşayır. Həyat hətta atom, molekul və ən kiçik hissələrin daxilinə belə nüfuz etmişdir. 

 

"Həyatın İmzası" kitabından 

 
 
 
 
 
Şərhlər
 
DİGƏR MƏLUMATLAR
Bəlkə də, bu vərdişlərin bəziləri artıq sizə tanışdır. Bəzilərini isə ilk dəfə eşitmiş olacaqsınız.
11.10.2017   1678   42
 
Adriana əyilib Məsumənin əllərindən, üzündən, saçından öpdü. Gözləri doldu.
19.09.2017   842   46
 
Mən həmişə Allaha inanmışam. O da həmişə məni müdafiə edib.
28.08.2017   825   41
 
İnsanlar gün ərzində müxtəlif tapşırıqları həyata keçirir və bu tapşırıqları yerinə yetirərkən həm əqli cəhətdən, həm də fiziki cəhətdən çox yorulurlar.
22.04.2017   4880   51